Jelenlegi hely

ÁSZF

Várkert Termál Camping Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2022. augusztus 01. napjától

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alkalmazandók a Várkert Termál Camping Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Szolgáltató) és az általa – különösen a Várkert Termál Camping (a továbbiakban Camping) területén – nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő személyek (a továbbiakban Ügyfél/Ügyfelek vagy Vendég/Vendégek) jogviszonyára, a felek között létrejött egyéb írásbeli szerződés eltérő rendelkezése hiányában. A Szolgáltató a jelen ÁSZF szerint biztosítja az ÁSZF rendelkezéseinek Ügyfelek általi teljeskörű megismerését.

2. A Szolgáltató adatai:

Cégnév: Várkert Termál Camping Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8500 Pápa, Várkert út 7.
Cégjegyzékszám: 19-09-507036 / Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 13065195-219
Telefon: 0036 89 320 735
E-mail: info@thermalkemping.hu
Weboldal: www.thermalkemping.hu

3. A jelen ÁSZF rendelkezéseitől való bármilyen eltérés érvényességéhez a Szolgáltató kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges.

4. A jelen ÁSZF alkalmazásában az elektronikus levelezés írásbeli formának minősül. Olvasási igazolás hiányában az üzenet az elküldést követő napon 12.00 órakor a címzett által átvettnek tekintendő.

II. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE; FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés az Ügyfél ajánlatának a Szolgáltató általi írásos formában vagy elektronikus levél formájában eszközölt visszaigazolásával jön létre. Amennyiben az Ügyfél általi megrendelés írásban vagy személyes megkeresés útján történt, a Szolgáltató jelzi az Ügyfélnek, hogy mely parcellák állnak rendelkezésre és a Szolgáltató melyeket tudja az Ügyfél számára lefoglalni. Ennek alapján az Ügyfél köteles a foglalást 2 munkanapon belül írásban megerősíteni, ezt követően a Szolgáltató a megrendelést/foglalást 2 munkanapon belül visszaigazolja.

2. A Szolgáltató ajánlati kötöttsége a mindenkor hatályos, forintban és/vagy euróban megadott árlista érvényességi ideje alatt áll fenn. Ugyanez vonatkozik a Szolgáltató által biztosított kedvezményekre is.

3. Az egyedi ajánlatokban, illetve a mindenkor hatályos árlista szerint a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlat elfogadását meghatározott összegű előleg teljesítésétől tegye függővé. A a szerződés létrejöttének időpontja a foglalás napja.

A vendégházak bérlése esetén 20.500 HUF, míg a parcellák bérlése esetén 14.350,- HUF, bérelhető vizeseblokk esetében 8.200,- HUF előleg megfizetése szükséges (a továbbiakban: „Előleg”). Amennyiben a Vendég a foglalás szerinti érkezés napján a jelen ÁSZF szerint bejelentkezik, a szolgáltatás díjába az Előleg beszámításra kerül. A Szolgáltató általi elállás esetén az Előleg az indító bankszámlára visszautalásra kerül 10 napon belül.

4. A szolgáltatás díja – eltérő rendelkezés hiányában – a Szolgáltató által kiállított számlában meghatározott fizetési határidőben esedékes. Az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató a számlát a megrendelést végző személy részére állítja ki, ezen személy minősül a szolgáltatás igénybevevőjének és a díjfizetésre kötelezett személynek. A szolgáltatások díja készpénzben (a Szolgáltató pénztárában), bankkártyával és banki átutalás útján kerülhet kiegyenlítésre. Az elfogadott kártyatípusokat a Szolgáltató a pénztárnál, továbbá a weboldalán tünteti fel.

5. 8 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a mindenkori törvényes mértékű késedelmi kamat érvényesítésére. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az irányadó jogszabályokban meghatározott behajtási költségátalányt is érvényesítse a fizetési kötelezettségét elmulasztó Ügyféllel szemben. A jelen pont a Ptk. gazdálkodó szervezetek közötti jogviszony esetén a kamatkövetelésre vonatkozó rendelkezéseit nem érinti.

III. ELÁLLÁS; HELYETTESÍTŐ SZOLGÁLTATÁS

1. Az Ügyfél jogosult a Szolgáltatóval kötött szerződéstől bármikor, indokolási kötelezettség nélkül egyoldalú, írásbeli vagy elektronikus üzenetben a Szolgáltató e-mail címére küldött nyilatkozatával elállni. Az elállás a szerződést megszünteti. A Szolgáltató egyedi szerződésben az elállást sztornódíj (bánatpénz) fizetéséhez kötheti. Ebben az esetben az Ügyfél elállási nyilatkozata a sztornódíj összegének a Szolgáltató bankszámláján történt jóváírása napján hatályosul.

2. A Szolgáltató elállásra az alábbi esetekben jogosult:

a) az Ügyfél nem teljesítette határidőben a szerződésben meghatározott feltételt (biztosíték, előleg, stb.);

b) a Szolgáltató körülményeiben önhibáján kívül olyan változás áll be, amely lehetetlenné teszi a szerződés teljesítését;

c) az Ügyfél a jelen ÁSZF, a Szolgáltató egyéb szabályzatainak vagy egyéb alkalmazandó jogszabály rendelkezéseit megszegi és a szerződésszegést a Szolgáltató felszólítása ellenére és a megadott megfelelő mértékű határidő alatt sem orvosolja;

d) a Szolgáltató tevékenységét hatósági határozat vagy intézkedés akadályozza;

3. Elállás esetén a felek kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani, így Szolgáltató köteles különösen az Ügyfél által esetlegesen már megfizetett összegeket az elállást követő 5 napon belül banki átutalással visszatéríteni. Az Ügyfél elállása esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés teljesítésével összefüggésben az elállásig felmerült indokolt költségeit (különösen az előkészítéssel kapcsolatosan felmerült költségeket) az Ügyféllel szemben – akár beszámítás útján is – érvényesíteni. Ezen rendelkezés a sztornódíj fizetési kötelezettséget nem érinti.

4. Amennyiben a Szolgáltató neki nem felróható okból nem tudja az Ügyfél által megrendelt szolgáltatást az ajánlatban megjelölt feltételekkel és minőségben, a szerződés szerinti határidőben nyújtani, köteles helyettesítő szolgáltatást felajánlani, amely lényegesen nem térhet el az eredeti ajánlatban szereplő szolgáltatástól. Az Ügyfél köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül nyilatkozni arról, hogy a helyettesítő szolgáltatást elfogadja-e.

IV. FELELŐSSÉG; KÁRTÉRÍTÉS

1. Szolgáltató a kártérítési felelősségét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 6:526. § sérelme nélkül az Ügyfél által a Szolgáltató részére megfizetett díj háromszorosának összegében korlátozza, ezt meghaladóan a kártérítési felelősségét kizárja.

2. A jelen ÁSZF alkalmazásában egyik félnek sem felróható oknak minősülnek az olyan előre nem látható, ésszerűen a felek hatókörén kívül eső körülmények, amelyek a felek részéről objektíve elháríthatatlanok (a továbbiakban Vis Maior) és amelyek ténylegesen megakadályozzák a feleket abban, hogy a jelen ÁSZF, illetve más irányadó jogszabályból eredő kötelezettségeiket határidőben és szerződésszerűen teljesítsék. Ilyen esetben a Feleket kártérítési kötelezettség sem terheli. Felek kötelesek egymást bármely Vis Maior tekintetében haladéktalanul értesíteni, megadva annak várható tartamát is. Az ennek elmaradásából eredő következményekért a Felek felelősséggel tartoznak.

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. A jelen ÁSZF-ben külön nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk. rendelkezései irányadók.

2. A jelen ÁSZF magyar és német nyelven kerül közzétételre, azzal, hogy kizárólag a német nyelvű változat hiteles és alkalmazandó.

3. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et korlátozás nélkül hozzáférhetővé teszi a www.thermalkemping.hu weboldalon, továbbá a Camping recepcióján. Bármilyen megrendelés esetén az Ügyfél igazolja, hogy részére az ÁSZF megismerését lehetővé tették, az ÁSZF rendelkezéseit megismerte és elfogadta. A jelen ÁSZF bármely módosítása a már létrejött szerződéseket nem érinti, a módosításban megjelölt időponttól lép hatályba azt követően, hogy a módosítás az itt írt módon közzétételre, az Ügyfelek számára hozzáférhetővé tételre került. A Szolgáltató biztosítja annak feltüntetését, hogy az adott módosítás az ÁSZF mely pontjait érinti.

4. A jelen ÁSZF alapján létrejövő jogviszonyból eredő bármely jogvita elbírálására a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékes.

5. Az Ügyfél a jelen ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos esetleges jogvitáját – amennyiben a Szolgáltatóval nem jön létre megegyezés – békéltető testület elé is utalhatja. Ez esetben a Veszprém Megyei Békéltető Testülethez fordulhat, melynek elérhetősége: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1., telefon: 06-88-814-111, e-mail: info@bekeltetesveszprem.hu.

6. Amennyiben az Ügyfél a fogyasztói jogainak sérelmét észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság jogkörét a járási hivatalok gyakorolják, melyek elérhetősége itt tekinthető meg: http://jarasinfo.gov.hu/.

7. A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Camping házirendje, mely a fentieknek megfelelően mind a Szolgáltató honlapján, mind pedig a Camping recepcióján magyar és német nyelven elérhető. A jelen ÁSZF elfogadása a házirend, továbbá a lenti XI.6. pont szerinti szabályzatok megismerésének igazolását és azok egyidejű elfogadását is jelenti.

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

Az alábbi fejezetekben szabályozott egyes szolgáltatások tekintetében az ÁSZF Általános Rendelkezéseit az itt írt eltérésekkel kell alkalmazni. Bármely ellentmondás esetén a különös rendelkezések irányadók.

VI. PARCELLÁK BÉRLÉSE

1. A Camping területén magas felszereltségű parcellák állnak az Ügyfelek rendelkezésére. A szolgáltatás mindenkori díjait a Szolgáltató a weboldalán, illetve a recepción elérhető árlistában teszi közzé. A szolgáltatás a Szolgáltatónak írt emailben ,elektronikus üzenetben rendelhető meg. A megrendelésben fel kell tüntetni a vendég(ek) nevét, címét, az érkezés és távozás pontos dátumát, (amennyiben eltér a címtől) a számlázási címet.

2. A Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik, amennyiben az emailben tett megrendelés visszaigazolása bármely, a Szolgáltatónak nem felróható okból nem érkezik meg az Ügyfélhez legkésőbb a megrendelés leadását követő 5 percen belül. Ebben a tekintetben a bizonyítás az Ügyfelet terheli.

3. A parcella a megrendelésben foglalt érkezés napján 8.00 órától, a recepción történt bejelentkezést követően foglalható el és a Vendég köteles azt a távozás napján legkésőbb 12.00 óráig elhagyni. Ezen időpontot követő távozás esetén a Szolgáltató jogosult az egy éjszakára jutó díjat felszámítani. A recepció nyitva tartása a Szolgáltató weboldalán kerül feltüntetésre. Érkezéskor a vendég köteles a bejelentkezési űrlapot kitölteni és adatainak teljeskörűségét és helyességét aláírásával igazolni.

4. Az egyes parcellák egyenértékűnek minősülnek, azaz, amennyiben a Vendég az általa kiválasztott parcellát bármely okból nem foglalhatja el, köteles egy másik szabad parcellát kiválasztani vagy jogosult díjmentesen a szerződéstől elállni. A Szolgáltatót ilyen esetben sem terheli kártérítési kötelezettség.

5. A Vendég részére kizárólag a lefoglalt parcella áll rendelkezésre használható területként. Egyéb területek és utak nem vehetők igénybe elhelyezés céljából. Járművek parkolása céljából is kizárólag a lefoglalt parcella vehető igénybe; utak, egyéb szabad területek és parcellák nem. A Camping, illetve a Fürdő előtt őrzés nélküli parkoló áll rendelkezésre.

6. A parcellák mérési pontjai az alábbiak: sövény középpontjától a sövény középpontjáig, a hátsó részen a fa középpontjától az út kezdetéig.

7. A parcella albérletbe nem adható, eltérő célú használata nem megengedett. Az elektromos áram vételezésének megosztása sem megengedett.

8. A Szolgáltató jogosult a visszaigazolt foglalás Vendég általi lemondása esetén sztornódíjat felszámítani, melynek mértéke

• lemondás esetén az Előleg összege;
8.a. Bérelhető vizesblokk esetében a foglalás időtartama nem rövidíthető. A foglalt időszakot minden esetben ki kell fizetni.Foglaláskor előleg fizetendő.

9. Amennyiben a Vendég a visszaigazolt foglalás ellenére nem jelenik meg és a foglalást nem mondja le, a Szolgáltató jogosult a foglalás teljes idejére számított szállásdíj összegére (kivéve az idegenforgalmi adót és az áramdíjat), amelyből az Előleg összege levonandó. A foglalás lemondása írásban lehetséges, beleértve az elektronikus levélben történő közlést is.

10. A meglévő foglalás Vendég által történő bármilyen utólagos módosítása – pl. időtartam, személyek száma, háziállat, áram, parcellaszám kapcsán – esetén a Szolgáltató 4.100,- HUF összegű díjat jogosult felszámítani. A tartózkodás meghosszabbítása iránti igény esetén a Vendég köteles a recepcióval előzetesen egyeztetni a szabad parcellák kapcsán. Önkényes hosszabbítás nem megengedett! Visszaélés esetén a felmerülő költségek a Vendéget terhelik.

11. Eltérő megállapodás hiányában a parcella bérleti díja a távozás napján, a vendég távozásakor esedékes. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg a teljes díjnak megfelelő összeget az Ügyfél bankkártyáján zárolja. Az elfogadott fizetési módokat, továbbá az euróban és forintban meghatározott díjtáblázatokat a Szolgáltató a recepción közzéteszi. Bankkártyás fizetés esetén a jogszabályi rendelkezések szerint az elszámolás forintban történik.

12. Amennyiben a Vendég a távozáskor az elektronikus fizetési rendszer üzemzavara okán bankkártyával nem tud fizetni, köteles a számlát euróban vagy forintban készpénz formájában rendezni. A Fürdő főbejáratánál bankautomata áll rendelkezésre. A Szolgáltató a Vendég lakcímére nem küld számlát.

13. A Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben

a) a Vendég a parcellát nem rendeltetésszerűen használja;
b) a Vendég a Camping és/vagy más ügyfelek, látogatók és/vagy a Szolgáltató alkalmazottainak biztonságát vagy vagyonát veszélyeztető magatartást tanúsít és ezzel felszólítás ellenére sem hagy fel haladéktalanul;
c) a Vendég valótlan adatokat szolgáltat vagy a foglalás során megadott bankkártya nem nyújt megfelelő fedezetet és a Vendég felszólításra nem teljesít biztosítékot.

A Szolgáltató általi jogszerű felmondás esetén az Ügyfél kártérítésre vagy díjvisszafizetésre nem tarthat igényt.

14. Ügyfél köteles bármilyen esetleges kártérítési igényét a Szolgáltató felé haladéktalanul írásban vagy elektronikus levélben jelezni; utólagos reklamációt a Szolgáltató nem vesz figyelembe.

15. A Szolgáltatót mint letéteményest a törvényi rendelkezések alapján zálogjog illeti meg a Vendégnek a Camping területén lévő vagyontárgyain a bérleti díj és a költségek erejéig. Ennek alapján a Szolgáltató mindaddig megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását amíg a zálogjoga fennáll. A zálogjogra a bérbeadót megillető zálogjog szabályai irányadók.

VII. A PARCELLÁK HASZNÁLATA

1. A Vendég köteles a Camping házirendjét, különösen a déli és éjszakai pihenőre, valamint a parcellák használatára vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartani, illetve a Camping személyzetének utasításait követni. Déli 12.00 és 14.00 óra között déli pihenő van érvényben a Campingben, ezidő alatt a kapu zárva van.

2. Az elősátorban műanyag panelek elhelyezése tilos, csak légáteresztő panelek használhatók. A parcellákon deszkák, táblák, fából készült lapok és egyéb járófelületek elhelyezése tilos.

3. A Camping területén belül kutya csak pórázon tartható.

4. A parcella igénybevételével kezdődően a Vendég garantálja, hogy

a) nem üzemeltet hibás elektromos berendezést, valamennyi elektromos berendezés átvizsgálásra került és rendben működik;

b) érvényes gázüzemi tanúsítvánnyal rendelkezik és a berendezés, valamint az üzemeltetett eszközök gázüzemileg biztonságosak;

5. Mindennemű fűtési eszköz gázzal üzemeltetendő.

6. A parcella elektromos csatlakozása 16 amperes védelemmel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy egyszerre együttesen legfeljebb 3680 watt áramfelvétellel bíró eszközök működtethetők. Amennyiben ezt meghaladó mértékű áramfelvételre kerül sor, az áramvédő kapcsoló (Fi relé) az elektromos dobozban lévő csatlakozásról leválik és adott esetben a főbiztosíték is meghibásodik. Így a parcella áramellátása megszűnik. Valamennyi ezzel kapcsolatos költséget és kárt az érintett Vendég köteles viselni. A rendszer lehetővé teszi annak megállapítását, hogy ki okozta az üzemzavart. Esténként és éjszakánként nincs jelen olyan személy, aki az elektromos szekrényt kinyithatná és a Fi relét újraindítaná. Amennyiben a főbiztosíték cseréje szükséges, erre csak az áramszolgáltató jogosult és rendszerint legalább 24 órát vesz igénybe, jelentős költség mellett. A Vendég ezért köteles meggyőződni arról, hogy mely berendezéseket működtetheti egyidejűleg annak érdekében, hogy a 3680 watt áramfelvétel alatt maradjon.Az áramfogyasztásra vonatkozóan: az átalánydíj 5 kw / éj fogyasztást enged. Az efeletti ( mérőóra szerinti ) fogyasztás az átalánydíj felett fizetendő.

7. A Vendég köteles a konnektor és a jármű közötti csatlakozás biztosítására H07RN-F3G2,5 norma szerinti vezetéket használni. A kábel mindkét végének CEE-csatlakozóval kell rendelkeznie. Kisebb átmérőjű kábel esetén fennáll a veszélye annak, hogy a Fi relé tévesen old ki. A kábeldoboknak hőkioldó biztosítékkal kell rendelkezniük.

8. Wi-Fi használat: parcellánként egy eszköz csatlakoztatható díjmentesen ( max.15 GB/ 1 hét) a tartózkodás idejére. Amennyiben bármely okból a Vendég által használt eszköz nem csatlakoztatható, visszatérítés nem jár.

9. A téli időszakban (minden év november elejétől a következő év március végéig) a Camping szaniter részlegeinek bizonyos részei zárva tartanak. Ezen túlmenően fagyveszély miatt a parcellák ellátóegységeinél a vezetékes víz elzárásra kerül. Vezetékes víz a szaniter épületben vételezhető.

10. Javasolt, hogy a Vendég megfelelő vagyon- illetve felelősségbiztosítással rendelkezzen mindennemű károk tekintetében a tartózkodásának teljes időtartama alatt. Ugyancsak javasolt betegbiztosítás megkötése is.

11. Animációt a Szolgáltató a vonatkozó hirdetmény szerint biztosít (rendszerint július és augusztus vége közötti időben).

VIII. VENDÉGHÁZAK BÉRLÉSE

1. A Camping területén magas felszereltségű vendégházak állnak a Vendégek rendelkezésére, melyek fából készültek, szigeteltek. A szolgáltatás mindenkori díjait a Szolgáltató a weboldalán, illetve a recepción elérhető árlistában teszi közzé. A szolgáltatás kizárólag elektronikus üzenetben rendelhető meg. A megrendelésben fel kell tüntetni a vendég(ek) nevét, címét, születési idejét, az érkezés és távozás pontos dátumát (hozzávetőleges időtartamot a Szolgáltató nem fogad el), a számlázási címet (amennyiben eltér a címtől). Telefonos megrendeléseket a Szolgáltató nem fogad el, telefonon csupán tájékoztatást tud nyújtani a szabad vendégházak kapcsán.

2. A foglalás sikeres lezárultát a Szolgáltató elektronikus levélben igazolja vissza, a Vendég megérkezéskor ezt köteles bemutatni. A vendégházak minimum három éjszakára foglalhatók. A megengedett vendégszám házanként 4 fő. Adott foglalás kapcsán a kiadásra kerülő vendégházat a Szolgáltató jogosult meghatározni.

3. A vendégházak tekintetében a Szolgáltató semmilyen kedvezménykártyát/utalványt nem fogad el.

4. Vendégház bérlése esetén a Vendég köteles a megérkezéskor 41.000,- HUF összegű óvadékot készpénzben átadni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató jogosult a vendégházban keletkezett károk, veszteségek, hiányzó berendezési- és felszerelési tárgyak elhárításának/kijavításának/pótlásának költségeit az óvadék terhére közvetlenül érvényesíteni és köteles ezt megfelelően bizonylatolni. Kijelentkezéskor a Szolgáltató az óvadék összegét – amennyiben a vendégházat a Vendég rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, valamennyi berendezési és felszerelési tárggyal együtt, kitakarítva hagyta hátra – készpénzben visszaadja a Vendégnek. Az óvadék visszaadása nem tekinthető a Szolgáltató részéről joglemondásnak és nem korlátozza a Szolgáltató azon jogát, hogy az esetlegesen később keletkező és/vagy később felismerendő károk tekintetében igényt érvényesítsen a Vendéggel szemben.

5. A vendégházhoz tartozó berendezési- és felszerelési tárgyak tekintetében előállt károk, hiány megtérítése kapcsán az adott tárgy mindenkori piaci ára irányadó, míg az épületben, illetve a beépített berendezésekben keletkezett károk tekintetében a szakértő által megállapított kárösszeg.

6. A vendégházak az érkezés napján 15.00 és 19.00 óra között foglalhatók el. Érkezéskor a Szolgáltató átad a Vendégnek egy leltárt, amit a Vendég köteles ellenőrizni és a vendégházban észlelt esetleges hiányosságokat haladéktalanul jelezni. Utóbbi esetben jegyzőkönyvet vesz fel a Szolgáltató, amelyben a hiányosság rögzítésre kerül. Az utóbb jelentett hiányosságokat a Szolgáltató nem ismeri el. Távozás a távozás napján 8.00 órától lehetséges, 9.00 óráig, azzal, hogy ezen időpontig az átadás/átvételnek is meg kell történnie.

7. A Szolgáltató jogosult a visszaigazolt foglalás Vendég általi lemondása esetén sztornódíjat felszámítani, melynek mértéke

• a foglalást követően,a foglalás visszaigazolása után történt lemondás esetén az Előleg összege;
• az érkezés napját megelőző 29. nap és 15. nap közötti időben történt lemondás esetén a foglalás teljes idejére számított szállásdíj (kivéve az idegenforgalmi adót és az áramdíjat) 30%-a;
• az érkezés napját megelőző 14. nap és 1. nap közötti időben történt lemondás esetén a foglalás teljes idejére számított szállásdíj (kivéve az idegenforgalmi adót és az áramdíjat) 50%-a.

8. Amennyiben a Vendég a visszaigazolt foglalás ellenére nem jelenik meg és a foglalást nem mondja le, a Szolgáltató jogosult a foglalás teljes idejére számított szállásdíj összegére (kivéve az idegenforgalmi adót és az áramdíjat), amelyből az Előleg összege levonandó. A foglalás lemondása írásban lehetséges, beleértve az elektronikus levélben történő közlést is.

9. A visszaigazolt foglalás időtartama nem módosítható, a Vendég a lemondási feltételek szerint lemondhatja a foglalást. A foglalás időtartamának lerövidítése esetén a lemondás szabályait kell alkalmazni. Idő előtti távozás és/vagy késedelmes megérkezés esetén a Szolgáltató a teljes foglalás időtartamára esedékes díj 100%-ra jogosult (kivéve az idegenforgalmi adót és az áramdíjat). Javasolt a késedelmes megérkezést a Szolgáltató felé előre jelezni.

10. Az elszámolás tekintetében a vendégház elfoglalásának időpontja irányadó. A szállásdíj, óvadék elszámolása és a Vendég részéről a díjfizetés az elutazás napján 8.00 óra után esedékes, illetve külön megállapodás szerint az ezt megelőző napon.

11. A VI. fejezet rendelkezései megfelelően irányadók a vendégházak esetében is, amennyiben a jelen fejezet eltérően nem rendelkezik.

IX. A VENDÉGHÁZAK HASZNÁLATA

1. A Vendég köteles a Camping házirendjét, különösen a déli és éjszakai pihenőre, valamint a vendégházak használatára vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartani, illetve a Camping személyzetének utasításait követni. Déli 12.00 és 14.00 óra között déli pihenő van érvényben a Campingben, ezidő alatt a kapu zárva van.

2. A jelen ÁSZF VII. fejezetének rendelkezései a vendégházak tekintetében is mutatis mutandis irányadók.

3. A vendégházak paramétereit és felszereltségét a vonatkozó tájékoztató tartalmazza, amely a Camping recepcióján és a vendégházakban is elérhető, illetve a leltár is feltünteti. A vendégházakhoz terasz is tartozik, amely április és szeptember közötti időben használható.

4. A vendégházak és a teraszok kerekesszékkel nem vehetők igénybe.

5. A vendégházakban csak reggeliző konyha érhető el, korlátozott felszereltséggel. Saját konyhai eszközökkel a főzés tilos.

6. A vendégházban található hulladékgyűjtők csak hulladékgyűjtő zsákkal ellátva használhatók, melyet a Vendég köteles biztosítani. A hulladékot a Camping területén lévő hulladékgyűjtőkbe kell üríteni.

7. Távozáskor a vendégházakat kitakarított állapotban kell a Szolgáltatónak átadni, ami azt jelenti, hogy a hulladékgyűjtőt ki kell üríteni, az edényeket, mikrohullámú sütőt, kávéfőzőt, mosogatót, zuhanyzót, WC-t ki kell takarítani. Ennek elmaradása esetén a Szolgáltató 12.300,-HUF összegű takarítási díjat számít fel, amelyet a Vendég által nyújtott óvadék terhére jogosult érvényesíteni.

8. Parkolás céljára a vendégházak melletti gépjármű parkolóhely vehető igénybe.

9. Saját, gázüzemű grill használata a szabadban, a vendégházhoz tartozó parcellán megengedett. Az illetékes hatóság bizonyos időszakokban tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, ami vonatkozik a grillsütőkre is.

10. Háziállatok bevitele nem az összes faházba megengedett. A vendégházakban tilos a dohányzás. Ezen tilalmak megszegése esetén a Szolgáltató jogosult 41.000,- HUF összegű speciális takarítási díjat felszámítani.

11. A vendégházak parcelláin sátrak felállítása nem megengedett.

X. BELÉPÉS A FÜRDŐBE

1. 2017-től a Vendégek számára a belépés a Pápai Várkert Gyógy- és Termálfürdőbe (a továbbiakban: Fürdő) a Campingben való tartózkodásuk idejére ingyenes. A Fürdő, illetve a Fürdő által nyújtott szolgáltatások tekintetében a Vendég a Pápai Termálvízhasznosító Zrt.-vel (8500 Pápa, Várkert út 5.) kerül jogviszonyba. A szolgáltatások és az esetleges panaszügyek (pl. kezelések díjai, belépési rend, ajánlatok, szolgáltatások, panaszok, javaslatok, stb.) tekintetében a Fürdő mindenkor hatályos szabályzatai, szerződési feltételei alkalmazandók, ezek tekintetében a Szolgáltatót nem terheli felelősség, illetve kötelezettség. A Fürdő által nyújtott szolgáltatások térítési díjaira a Fürdő árlistája (gyógyfürdő, kezelések) irányadó.

2. A Fürdő bizonyos napokon műszaki felülvizsgálat és/vagy takarítás miatt zárva tart. Amennyiben a Vendég bármely okból (akár személyes elhatározása vagy egészségügyi megfontolás miatt) nem kíván vagy nem tud a Fürdő vagy annak bármely része területére belépni, ez nem érinti a Camping igénybevételére vonatkozó díj megfizetésének kötelezettségét. Díjvisszatérítés a Fürdő használatának elmaradása okán nem lehetséges, tekintve, hogy a belépés a Vendégek számára egyébiránt ingyenes.

XI. LÁTOGATÓK FOGADÁSA

1. Amennyiben a Vendég a Campingben történő tartózkodása során látogatót fogad, köteles gondoskodni arról, hogy az érintett személy a Camping recepcióján bejelentkezzen. A bejelentkezéskor a látogató köteles fényképes igazolvány bemutatása mellett bejelentkezni és a díjtáblázat szerinti belépődíjat megfizetni. A látogatók a Camping területén reggel 8 és este 20 óra között tartózkodhatnak, távozáskor pedig kötelesek kijelentkezni. Minden év november 1. napja és a következő év február 28. napja közötti időben látogatók a Camping és létesítményei területére nem léphetnek be; ezen időszakban az étterem zárva tart, illetve a recepción csak egy személy teljesít szolgálatot.

2. A látogatók gépjárművei a Camping területén nem parkolhatnak, a Fürdő parkolóját vehetik igénybe erre a célra.

XII. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK

1. Az Általános Részben foglaltak sérelme nélkül a Szolgáltató kizárja a felelősségét az olyan károkért, amelyek

a) a Szolgáltató hatókörén kívül, így különösen a Fürdő területén, a Camping területén kívül következnek be;

b) kizárólag a Vendégnek felróható okból következnek be, így különösen, ha azok a Vendéget terhelő kötelezettségek elmulasztásának eredményeként állnak elő;

c) a Vendég által a Camping területére bevitt olyan tárgyakban következnek be, amelyeket turisták rendszerint nem tartanak maguknál a tartózkodásuk során, é.i. különösen, de nem kizárólagosan jelentősen nagy értékű műszaki cikkek, gépek, berendezések;

d) készpénz, egyéb értéktárgyak tekintetében következnek be, ha ezeket a Vendég nem a Camping széfjében helyezte el;

e) Vis Maior eseményre vezethetők vissza.

2. A Vendégek vagy a látogatók által a Camping területére bevitt állatok által okozott károkért kizárólag az érintett Vendég felel. Adott parcella tekintetében regisztrált több Vendég esetén a felelősségük egyetemleges.

3. A Vendég felelősséggel tartozik a felügyelete alatt álló gyermekek által okozott károkért. A Camping, illetve a Fürdő területén található játékokat a gyermekek csak szülői felügyelet mellett használhatják.

XIII. BEJELENTKEZÉS; ADATVÉDELEM

1. A Vendég köteles a Magyarországra történő beutazással kapcsolatos szabályokat (mind a személyek mind pedig a háziállatok tekintetében) betartani. A hatályos jogszabályok értelmében az EU tagállamaiban minden személynek (beleértve a kiskorúakat is) érvényes igazolvánnyal kell rendelkeznie. A Szolgáltató nem engedélyezheti a belépést a Camping területére olyan személynek, aki érvényes igazolvány nélkül érkezik.

2. Bejelentkezéskor az adott parcellát igénybe vevő személyek mindegyike köteles az igazolványát bemutatni. Ezt követően a Szolgáltató a részükre kemping igazolványt állít ki és az eredeti okmányokat visszaadja. Ezeket a Szolgáltató nem őrzi, hiszen a Vendégnek bármikor szüksége lehet rájuk.

3. A Vendég a bejelentkezéskor köteles a bejelentőlapot, az azon feltüntetett adatok helyességét ellenőrizni és aláírásával igazolni. A bejelentőlap kitöltése többek között az idegenforgalmi adó elszámolása céljából készül. A Szolgáltató felhívja a Vendég figyelmét arra, hogy gondosan ellenőrizze a bejelentőlap tartalmát, ugyanis rendszerint elmarad pl. a háziállat, további háziállat vagy akár az együtt utazó személyek bejelentése, vagy a születési adatok tévesen kerülnek megadásra. Hibás adatok megadása jogellenes és a Szolgáltató megteszi az indokolt lépéseket (pl. kitiltás, feljelentés).

4. A recepción kamerás megfigyelőrendszer működik. Az ezzel kapcsolatos szabályokat a Szolgáltató kamerás megfigyelési szabályzata rögzíti.

5. Az adatvédelemre vonatkozó szabályokat a Szolgáltató adatvédelmi szabályzata rögzíti.

6. A fenti említett szabályzatok a Szolgáltató honlapján és a Camping recepcióján elérhetők.

TÁJÉKOZTATÁS A PTK. 6:82. § ALAPJÁN

Az elektronikus úton történő szerződéskötés kapcsán a Szolgáltató az alábbi tájékoztatást adja:

1) A szerződéskötés a weboldalon keresztül történik, a kért adatok megadásával, az ÁSZF elfogadásával és a megrendelés véglegesítésével.

2) A megkötött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azt a Szolgáltató rögzíti és utóbb hozzáférhető lesz.

3) A Szolgáltató a HostWare FRO útján biztosítja az adatok rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását.

4) A szerződés nyelve magyar és német. Eltérés esetén a német változat irányadó.

Web: WDHA